king paradise houseboat

srinagar dal lake gate no 07 dal lake srinagar jammu and kashmir, hazaratbal, srinagar, 190001