rnb dodas palace

gali number 2, raja park, jaipur, rajasthan 302004