amar raj palace

418, kishanagar, mahish bathan, dhapa, new town kolkata, west bengal 700102