hotel pride inn, Madhapur, Hyderabad

1-90/7/b/142, patrika nagar, madhapur, hyderabad, telangana 500081