platinum sqs key

medanta hospital, sector 31, gurugram, haryana 122018