hotel bombay palace

1520,sanghtarashan bazar,paharganj,new delhi-110055