hotel gaylord international

7973, arakashan road, ram nagar near new delhi railway station, pahar ganj ram nagar, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055