hotel rs international

7880, arakashan rd, ram nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055, india