hotel dream palace

railway station, # 44, arakashan road, ram nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055