hotel blue pearl

8653-8664 arakashan road, ram nagar, paharganj, new delhi, 110055 near st. anthony girls' senior secondary school, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055, india