hotel maya cottage

behind ajanta hotel, arakashan rd, ram nagar, new delhi, delhi 110055