hotel crystal luxury inn

sahil chs. ltd, 1st & 2nd floor, plot, hadit bike. point, no. 516/b, sv rd, opp. bandra, santosh nagar, bandra west, mumbai, maharashtra 400050, india